چارت سازمانی

دفتر امور روستایی و شوراها
مدیر کل: ملک محمد محمودیان
معاون نظارت بر امور زیربنایی،سرمایه گذاری و اشتغال روستاها: صادق اسابه
معاون امور دهیاریها و شوراها: حمید کبیری
کارشناس هماهنگی و پیگیری:-
کارشناس نظارت بر امور زیربنایی  روستایی: حسن نوربخش
کارشناس نظارت بر امور سرمایه گذاری و اشتغال روستاها: شهریار مرادی
کارشناس نظارت بر امور سرمایه گذاری و اشتغال روستاها:-
کارشناس امور دهیاری ها: حسین بامیری
کارشناس امور شوراها: کیوان ولیزاده دهکردی
حسابرس: مریم کیانی